Algemene voorwaarden GrowQu

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, aangegeven met een hoofdletter en al dan niet in enkel- of meervoud, verstaan:

1.1. Overeenkomsten: de overeenkomst tussen GrowQu en de Opdrachtgever met specifieke afspraken ten aanzien van het afnemen van Diensten;

1.2. Diensten: alle diensten die door GrowQu aan Opdrachtgever worden geleverd zoals omschreven op de Website, in de Overeenkomst en in deze Voorwaarden;

1.3. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten op intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot; auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, alsmede rechten op knowhow;

1.4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie GrowQu de overeenkomst aangaat;

1.5. GrowQu: de besloten vennootschap GrowQu B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te (3533 AE) Utrecht aan Joseph Haydnlaan 2a:

1.8. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van GrowQu;

1.9. Website: de website van GrowQu waarop Diensten kunnen worden afgenomen, bereikbaar via onder andere de domeinnaam www.growqu.com.

Artikel 2: Overeenkomst en toepasselijkheid

2.1 De overeenkomst komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding van de Overeenkomst.

2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, op elk aanbod en elke offerte van GrowQu betreffende de Diensten en op de Overeenkomst, en maken van de Overeenkomst onlosmakelijk onderdeel uit.

2.3 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die GrowQu geheel of ten dele van derden heeft betrokken of ter uitvoering waarvan zij (gedeeltelijk) een derde inhuurt.

2.4 GrowQu wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Voor zover desondanks andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Voorwaarden, zullen de bepalingen in deze Voorwaarden voorrang hebben.

2.5 GrowQu is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.6 De meest actuele Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van GrowQu op significante wijze beïnvloedt, zal GrowQu de Opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de Website.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij GrowQu dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, die door GrowQu als juist worden aangemerkt.

3.2 De aanbieding omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.

3.3 De aanbieding vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in het tarief en in de prijsvormingmethode die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze en – voorwaarden.

Artikel 4: Tarieven

4.1 Alle door GrowQu opgegeven tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Op dit moment is het kantoor van GrowQu gevestigd in Aalsmeer. Vanuit hier bedienen wij heel Nederland. Daarin nemen wij het eerste uur (enkele reis) reizen graag voor onze eigen rekening. Voor alle reistijd daarboven rekenen wij een uurvergoeding van 75 euro excl. BTW, welke per kwartier verrekend kan worden. Reisduur wordt berekend op basis van de snelste route volgens de ANWB-routeplanner.

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding kan ondermeer blijken uit de schriftelijke bevestiging door GrowQu en/of de ondertekening door Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging, dan wel doordat GrowQu een begin aan de uitvoering/de Overeenkomst heeft gegeven.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien GrowQu niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft GrowQu in overleg met de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst eenzijdig zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 GrowQu heeft het recht in overleg met de Opdrachtgever de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Reclames over de wijze van uitvoering van een opdracht dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk bij GrowQu te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak uit hoofde van ondeugdelijke uitvoering zal zijn vervallen.

6.4 Is door GrowQu ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van het overeengekomen tarief maar zal GrowQu of een collega de opdracht opnieuw uitvoeren. GrowQu zal in dat geval de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten voor zijn rekening nemen.

6.5 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van GrowQu uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen GrowQu aan Opdrachtgever terzake van die Overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 GrowQu sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door GrowQu of door een partner in business en/of leverancier, die door GrowQu bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld. GrowQu algemene voorwaarden 2018

Artikel 7: Annulering door opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering tussen de 4 en 2 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de Opdrachtgever het volledige tarief te voldoen.

7.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8: Annulering door GrowQu

8.1 GrowQu heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige aan GrowQu betaalde bedrag voor dat deel van de opdracht waar de annulering betrekking op heeft, mits betaling door Opdrachtgever reeds had plaatsgevonden.

8.2 Annulering van een opdracht dient, na eventuele telefonische/persoonlijke melding, schriftelijk te worden bevestigd.

8.3 Voor open inschrijvingstrainingen geldt een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Eventuele reeds gemaakte kosten worden wel gefactureerd.

Artikel 9: Inschakeling van derden

9.1 Het betrekken of inschakelen van derden door GrowQu bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na kennisgeving aan en overleg met Opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling

10.1 Als geen specifieke regeling is getroffen, dient Opdrachtgever de facturen van GrowQu binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als een gehele gerekend.

10.3 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt GrowQu zich het recht voor om vervolgopdrachten voor Opdrachtgever uit te sluiten.

10.4 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is GrowQu gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van GrowQu om schadevergoeding te vorderen.

10.5 Zowel GrowQu als Opdrachtgever zijn gerechtigd deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld, ten aanzien van hem (voorlopig) de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast dan wel hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of overlijdt.

10.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

10.7 Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan moeten binnen vastgestelde termijnen van 30 dagen verwerkt zijn.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van GrowQu verboden om de door GrowQu verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen, in gebruik te geven of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

11.2 De auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken, berusten bij GrowQu.

11.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de GrowQu te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Gegevens van de opdracht zullen door GrowQu, zonder toestemming van de Opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij dit de correcte uitvoering van de opdracht vereist.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een Overeenkomst met Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amstelveen

Artikel 14: Klachtenprocedure

14.1 Wanneer de deelnemer klachten heeft over de training, dient de trainer van GrowQu hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.

14.2 GrowQu zal bij ontvangst van een klacht binnen één week een bevestiging sturen waarbij zij de deelnemer zal informeren over de verdere procedure van de klachtenafhandeling.

14.3 Klachten worden vertrouwelijk en met de meeste zorg behandeld.

14.4 De klachtenprocedure zal in beginsel binnen zes weken worden afgerond. Indien voor de procedure een langere termijn noodzakelijk is, zullen betrokken partijen hiervan in iedere geval binnen zes weken hiervan in kennis worden gesteld. Tevens zal de aard van de verlenging worden meegedeeld en de verwachte tijd waarin de procedure wel kan worden afgerond.

14.5 Indien er geen oplossing voor de klacht of het geschil tot stand komt sussen GrowQu en de deelnemer/klant, al de klacht of geschil worden voorgelegd aan onafhankelijk contactpersoon De heer E. Veltenaar. De beslissing voortkomend uit de arbitrage is binden voor alle partijen en zal binnen redelijke termijn ten uitvoer worden gebracht.

14.6 Geschillen en de bindende uitspraken over de geschillen zullen na overeenstemming door beide partijen voor een periode van een jaar bewaard worden door GrowQu.